Všeobecné podmínky
Podmínky užití pro přístup a užívání webových stránek www.festaky.cz.
(dále jen „Podmínky“).

Čl. I. Úvodní ustanovení
 1. MEDIACENTRUM GROUP a.s., Jarošova 648, Žižkov, 284 01 Kutná Hora, IČ: 28346980 (dále také “Provozovatel”) provozuje a spravuje informační portál na serveru festaky.cz (dále jen „Portál festaky.cz“).
 2. Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících Portál festaky.cz (dále jen „Uživatel“). Při vstupu na portál Festaky.cz, a dalším používání Portálu Festaky.cz, jakož i další související právní vztahy.
 3. Uživatel vstupem na Portál Festaky.cz a/nebo přihlášením prostřednictvím sítě Facebook stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.
 4. Provozovatel může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. asystem business service s.r.o. informuje Uživatele o změně Obchodních podmínek na Portálu Festaky.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portál Festaky.cz.

Čl. II. Používání Portálu Festaky.cz
 1. Přístup a používání Portálu Festaky.cz je bezplatné. Uživatel však nese náklady jemu vzniklé v souvislosti s realizací přístupu a používání portálu Festaky.cz (tj. náklady na internetové připojení aj.).
 2. Data vložená Uživatelem na portál Festaky.cz může Provozovatel kdykoliv smazat, zablokovat či jinak s nimi nakládat dle uvážení provozovatele, zejména, dojde-li k podezření ze zneužití autorských práv. V případě jakékoliv škody vzniklé v souvislosti s vloženými daty Uživatelem, nese Uživatel plnou odpovědnost za takto vzniklou škodu. Tímto Uživatel prohlašuje, že bude umisťovat na Portál Festaky.cz pouze informace a data, ke kterým má plná osobní a autorská práva a je s těmito podmínkami plně srozuměn.
 3. Provozovatel neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost údajů zveřejňovaných na Portálu Festaky.cz ani za případné porušení osobních nebo autorských práv. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Portálu Festaky.cz.
 4. Provozovatel nezaručuje nepřerušený přístup na Portál Festaky.cz, ani nezávadnost a bezpečnost Portálu Festaky.cz. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Portálu Festaky.cz, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Portálu Festaky.cz, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu Festaky.cz, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.
 5. Kliknutím na některé odkazy na Portálu Festaky.cz může dojít k opuštění Portálu Festaky.cz a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Portál Festaky.cz.
 7. Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do Portálu Festaky.cz a/nebo systému, který realizuje přenos z Portálu Festaky.cz třetím osobám.

Čl. III. Ochrana osobních údajů
 1. Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří vyplní registrační formulář, či se přihlásí prostřednictvím sítě Facebook, případně neregistrovaných Uživatelů. Ustanovení článku III. Podmínek se týká pouze registrovaných Uživatelů a/nebo osob, které si objednají zasílání novinek či jiných obchodních sdělení Provozovatele.
 2. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 3. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, základní údaje poskytnuté sítí Facebook případně dalších údajů poskytnutých v souvislosti s používáním Portálu Festaky.cz (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).
 4. Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů Provozovatelem, pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.
 5. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně ve svých Osobních údajích.
 6. Zpracováním Osobních údajů může Provozovatel, jako správce pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
 7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu.
 8. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Provozovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu info@festaky.cz.
 9. V případě, že by se Uživatel domníval, že Provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, může požádat Provozovatele o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Uživatel se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 10. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 11. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Provozovatele na elektronickou adresu Uživatele uvedenou v registraci a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele na tuto adresu. Souhlas Uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.

Čl. IV. Autorská práva
 1. Provozovatel je vlastníkem Portálu Festaky.cz.
 2. Portál Festaky.cz je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Provozovatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu Festaky.cz.
 3. Obsah Portálu Festaky.cz nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Provozovatel předem souhlas.

Čl. V. Práva a povinnosti Uživatele
Uživatel vůči Provozovateli prohlašuje a zaručuje, že:
 1. je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
 2. veškeré údaje, které poskytuje Provozovateli, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
 3. se před zahájením užívání Portálu Festaky.cz důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.
 4. V případě oprávněného podezření, že Uživatel vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má Provozovatel právo tyto účty zablokovat a smazat.
 5. Uživatel je povinen při užívání Portálu Festaky.cz dodržovat právní předpisy, je povinen vždy respektovat práva Provozovatele i třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí:
 6. užívat Portál Festaky.cz v rozporu s těmito Podmínkami,
 7. komerčně užívat kterékoli části Portálu Festaky.cz způsobem způsobilým poškodit Provozovatele a/nebo třetí strany
 8. získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů,
 9. zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu Festaky.cz, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Portálu Festaky.cz,
 10. používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu Festaky.cz.
 11. Portál Festaky.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo Provozovatele a který je v souladu s jeho určením.
 12. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že nebude používat Portál Festaky.cz, pokud by jeho použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů,

Čl. VI. Závěrečná ustanovení
 1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem Festaky.cz se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Portálu Festaky.cz realizován.
 2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 3. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 8. 2018

V Praze dne 1. 8. 2018

e-mail: info@festaky.cz
url: www.festaky.cz

MEDIACENTRUM GROUP a.s., B 19993 vedená u Městského soudu v Praze
Napište nám
Jméno: E-mail: Telefonní číslo: Zpráva: